Biblioteka Społeczna | Statut
340
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-340,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-14,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Statut

Stowarzyszenia “Przyjazne Pomorze”
z siedzibą w Gdańsku

Tekst jednolity, uchwalony w dniu 23 maja 2017 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie “Przyjazne Pomorze” działa na rzecz poprawy warunków życia w Polsce poprzez budzenie społecznej aktywności i odpowiedzialności za „małe ojczyzny” i kraj.

§ 2.

Stowarzyszenie “Przyjazne Pomorze”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 (tekst jednolity z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) i niniejszego Statutu oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§ 5.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia stanowią własność Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej.

§ 7.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest:
Budzenie odpowiedzialności za Polskę i „małe ojczyzny”, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, budzenie wrażliwości na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną oraz walka z patologiami.

Wzmaganie aktywności obywatelskiej w poprawianiu warunków życia.

Poznawanie i krytyczna analiza tradycji narodowej, budowanie świadomości o wielkiej roli państwa w dziejach narodu i współzależności między obowiązkami i prawami obywateli.

Prowadzenie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.

Propagowanie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Propagowanie działalności na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej.

Prowadzenie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

Propagowanie idei łączenia działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości z działalnością charytatywną.

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Działanie na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, oraz wspieranie wyrównywania szans tych rodzin i osób Wspierania rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenia działań prorozwojowych będących alternatywą dla patologii.

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe wszelkich działań zmierzających do realizacji celów stowarzyszenia.

Prowadzenie działalności Stowarzyszenia jako działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego, służącej wyłącznie realizacji celów statutowych.

Popularyzowanie wiedzy i informacji, m.in. poprzez tworzenie i prowadzenie bibliotek, klubów oraz udostępnianie internetu.

Integracja międzypokoleniowa poprzez wymianę wiedzy, doświadczenia i usług między pokoleniami.

Organizowanie i prowadzenie spotkań, wykładów, seminariów, kursów, wycieczek oraz innych imprez edukacyjno-szkoleniowych i krajoznawczych.

Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej za pomocą druku i technik audiowizualnych.

Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.

Wypowiadanie się w ważnych sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia.

Organizowanie zbiórek charytatywnych, loterii, spotkań dobroczynnych itp.
Nawiązywanie i podtrzymywanie więzi z Polonią.

Realizowanie zadań zleconych przez podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. z późn. zmianami.

§ 11.

Skreślono.

§ 12.

Stowarzyszenie będzie prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową jak:
58.11.Z – Wydawanie książek.
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.
69.10.Z – Działalność prawnicza.
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
85.59.A – Nauka języków obcych.
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
91.01.A – Działalność bibliotek.
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza.
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych.
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem.
93.2 – Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.

§ 14.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Statut

Stowarzyszenia “Przyjazne Pomorze”
z siedzibą w Gdańsku

Tekst jednolity, uchwalony w dniu 23 maja 2017 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie “Przyjazne Pomorze” działa na rzecz poprawy warunków życia w Polsce poprzez budzenie społecznej aktywności i odpowiedzialności za „małe ojczyzny” i kraj.

§ 2.

Stowarzyszenie “Przyjazne Pomorze”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 (tekst jednolity z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) i niniejszego Statutu oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk.

§ 5.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia stanowią własność Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej.

§ 7.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 8.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest:
Budzenie odpowiedzialności za Polskę i „małe ojczyzny”, tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, budzenie wrażliwości na krzywdę i niesprawiedliwość społeczną oraz walka z patologiami.

Wzmaganie aktywności obywatelskiej w poprawianiu warunków życia.

Poznawanie i krytyczna analiza tradycji narodowej, budowanie świadomości o wielkiej roli państwa w dziejach narodu i współzależności między obowiązkami i prawami obywateli.

Prowadzenie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.

Propagowanie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Propagowanie działalności na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Propagowanie działań na rzecz integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej.

Prowadzenie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

Propagowanie idei łączenia działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości z działalnością charytatywną.

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Działanie na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, oraz wspieranie wyrównywania szans tych rodzin i osób Wspierania rozwoju dzieci i młodzieży – prowadzenia działań prorozwojowych będących alternatywą dla patologii.

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe wszelkich działań zmierzających do realizacji celów stowarzyszenia.

Prowadzenie działalności Stowarzyszenia jako działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego, służącej wyłącznie realizacji celów statutowych.

Popularyzowanie wiedzy i informacji, m.in. poprzez tworzenie i prowadzenie bibliotek, klubów oraz udostępnianie internetu.

Integracja międzypokoleniowa poprzez wymianę wiedzy, doświadczenia i usług między pokoleniami.

Organizowanie i prowadzenie spotkań, wykładów, seminariów, kursów, wycieczek oraz innych imprez edukacyjno-szkoleniowych i krajoznawczych.

Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno-promocyjnej za pomocą druku i technik audiowizualnych.

Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.

Wypowiadanie się w ważnych sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia.

Organizowanie zbiórek charytatywnych, loterii, spotkań dobroczynnych itp.
Nawiązywanie i podtrzymywanie więzi z Polonią.

Realizowanie zadań zleconych przez podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. z późn. zmianami.

§ 11.

Skreślono.

§ 12.

Stowarzyszenie będzie prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową jak:
58.11.Z – Wydawanie książek.
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.
69.10.Z – Działalność prawnicza.
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
85.59.A – Nauka języków obcych.
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
91.01.A – Działalność bibliotek.
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza.
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych.
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem.
93.2 – Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.

§ 14.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.